2018 Minutes

  Menu 2018

Årsmötesprotokoll Cookvention 2018

Årsmötet hölls 4 november 2018 hos BGS 22 Stefan i Kuala Lumpur, Malaysia.

Närvarande kockar på cookvention (5 st): BGS 2 Christer, BGS 8 Nils-Owe, BGS 21 Bo, BGS 22 Stefan och BGS 62 Olle.

Anmält förhinder: BGS 4 Peter, BGS 16 Robert, BGS 23 Fredrik, BGS 32 Björn, BGS 51 Bernt och BGS 71 Tommy.

 • Genomgång senaste protokollen
  Inga ytterligare kommentarer förelåg på protokollet från BGS Cookvention 2017 (Björkenäs), protokollet lades till handlingarna och fick utgöra agenda.

  Vad gäller *foton* som saknas *från tidigare kockträffar* har Christer har ännu inte scannat in (och vidarebefordrat till BGS 21/hemsidan) de gamla fotona från kock-träffen 1985 (Tyresö), som han hittat i sin pappas gamla foto-album.

 • Branches
  Inga nya branches inregistrerade/öppnade, inga branches stängda.

 • Medlemmar
  • Nya
   • BGS 16 Robert presenterade förra året ett förslag till ny tänkbar smörgås-nisse, Anders Florén. Ingen uppdaterat information har inkommit från Robert.
   • BGS 2 Christer har anmält en tänkbar smörgåsnisse kandidat, Patrik Lerud.

  • Avförda
   BGS 13 Torgny har avlidit under året. BGS 8 Nils-Owe och BGS 15 Björn närvarade vid begravningen.

 • Avgifter
  Inga egentliga avgifter finns, dock krävs att alla kockar betalar för kostnaderna för hemsidan. BGS 21 Bo hade gjort en sammanställning (bilägges) över utestående belopp. Bestämdes att närvarande kockar betalade till BGS 2 Christer som sedan transfererar det insamlade beloppet till BGS 21 Bo. Kockar som inte närvarade på mötet ombedes att skyndsamt betala till Bo enligt sammanställningen.

  Vad gällde ekonomin för årets cookvention, togs beslut av de kockar som infann sig till årsmötet (ingen kock saknades!!), som hölls på lördagen eftersom det var tidig avresa på söndagen, (vilken traditionellt brukar vara dagen för årsmöte), att totalkostnaden skulle fördelas jämnt över de närvarande kockarna. Sålunda ombads BGS 51 Bernt att göra en sammanställning så att kostnaderna skulle kunna regleras före avfärd från cookvention. Kostnad per kock (inklusive tröjor, boende och transporter) fastställdes till 1222 SEK.

 • Statuter

  Inga egentliga avgifter finns, dock krävs att alla kockar betalar för kostnaderna för hemsidan.

  Genom åren så har BGS 21 Bo lagt ut pengar för att betala kostnaderna för hemsidan, men tyvärr så har han inte fått in motsvarande medel från alla kockar.

  För att få ordning på dessa "finanser" så gick mötet igenom det aktuella läget:

  1. I förra årsmötesprotokollet fanns en tabell som visade avgifter upp till och med 2016/17, se nedan:
   Årsavgifter för hemsidan till och med 2017
   No Namn 2012 2013 Totalt Bet 12 Bet 13 Rest 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 Bet Rest
   2 C Hedberg 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
   4 P Hofman 24 24 48 -- -- 48 25 57 23 98 0
   5 K Liljegren 24 24 48 24 0 0 25 57 23 -- 105
   6 U Josefsson 24 24 48 24 0 24 25 57 23 -- 129
   8 N-O Pettersson 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
   13 T Sandberg 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
   15 B Jansson 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
   16 R Leo 24 24 48 0 0 48 25 57 23 -- 153
   21 B Jeansson 24 24 48 24 24 0 0 0 0 -- 0
   22 S Wihlborg 24 24 48 24 24 0 25 57 23 50 32
   23 F Krantz 24 24 48 0 0 48 25 57 23 -- 153
   32 B Almqvist 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
   51 B Lidström 24 24 48 0 0 0 25 57 23 -- 105
   61 B Eskessen 24 24 48 0 0 48 25 57 23 -- 153
   62 O Backgård 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
   71 T Comstedt 24 24 48 0 0 0 25 57 23 -- 105
   Total 384 384 768 240 216 216 375 375 345 148 1565

   När denna tabell presenterades på årsmötet 2017, antogs att beloppen var i SEK, fast korrekt valuta skulle ha varit MYR.

   De flesta kockar (2, 5, 6, 8, 15, 23, 32, 51, 61 och 62) som närvarade vid årsmötet betalade sina andelar i SEK till Christer, som sedan transfererade beloppet till Bo.

   När det senare uppdagades att beloppet skulle vara i MYR så gick Christer ut med meddelande om hur mellanskillnaden skulle betalas, och många är nog de kockar som betalat denna mellanskillnad.

   Tyvärr så har Bo inte riktigt kläm på vilka som betalt vad; hans dator har gjort någon "erase" och han har tappat en del betalningsinformation.

   Mötet bad Christer tillskriva alla kockar att vänligen meddela till Bo (med kopia till Olle) vad som betalats och när, så att Bosse kan uppgradera tabellen och att allt ska avslutas. Kopia till Olle, eftersom han erbjudit sig att ersätta Bo.

   Om ni inte har betalat det fulla MYR beloppet ännu, så ska kompletterande betalning ske till Olle, inte till Bo, eftersom Olle har erbjudit sig att hjälpa till med att få slut på detta genom att stå för eventuellt utestående betalningar som ej är gjorda av andra kockar.

  2. 2017 bytte Bosse/BGS "web-operatör" och därför presenterades även en tabell med fördelning av kostnader för 2017 och 2018:
   Årsavgifter för hemsidan till och med 2017
   No Namn 2017 2018 Totalt Paid 2017 Rest
   2 C Hedberg 52 48,75 100,75
   4 P Hofman 52 48,75 100,75
   5 K Liljegren 52 48,75 100,75
   6 U Josefsson 52 48,75 100,75
   8 N-O Pettersson 52 48,75 100,75
   13 T Sandberg 52 48,75 100,75
   15 B Jansson 52 48,75 100,75
   16 R Leo 52 48,75 100,75
   21 B Jeansson 0 0 0 100,75 0
   22 S Wihlborg 52 48,75 100,75
   23 F Krantz 52 48,75 101,75
   32 B Almqvist 52 48,75 100,75
   51 B Lidström 52 48,75 100,75
   61 B Eskessen 52 48,75 100,75
   62 O Backgård 52 48,75 100,75
   71 T Comstedt 52 48,75 100,75
   Total 780 731,25 1511,25 101,75 0

   Samma sak gäller för denna tabell.

   Om ni har betalat, vänligen meddela till Bo (med kopia till Olle) vad som betalats och när, så att Bosse kan uppgradera tabellen och att även denna tabell kan avslutas.

   Om ni inte har betalat det fulla MYR beloppet ännu, så ska kompletterande betalning ske till Olle, inte till Bo, eftersom Olle har erbjudit sig att hjälpa till med att få slut på detta.

   Eftersom BGS 13 inte längre är med oss så föreslog årsmötet att övriga kockar delar på hans avgift; dvs. plussa på med MYR 6,70 (100,75./.15) vilket ger MYR 107,45.

   Använd kursen 1 MYR = 2,18 SEK (fastställt på årsmötet)

   Olles konto i Swedbank är 7955-12-04441

  3. Avgiften för 2019

   Fakturan för 2019 har i sin helhet betalats av Stefan (tack så mycket!) och ingen ytterligare utdebitering kommer att ske till övriga kockar

  Vad gällde ekonomin för årets cookvention, togs beslut av de kockar som infann sig till årsmötet (ingen kock saknades!!), som hölls på söndagen att totalkostnaden skulle fördelas på så sätt att varje kock betalade för sig och sina gäster (dock delade kockarna på kostnaden för hedersgästen/födelsedagsbarnet Kajsa Wihlborg). Sålunda gjordes en sammanställning så att kostnaderna kunde regleras före avfärd från årets cookvention..

  Totala kostnaden (inklusive lokala transporter och boende) fastställdes till 4656 MYR.

 • Hemsidan
  Än en gång en eloge till BGS 21 Bo för skötseln av hemsidan, dock uppmanas alla kockar att meddela upptäckt av eventuella stavfel, och att uppdatera sina adresser etc.

  Adressinformation kommer att uppdaterades av BGS 21, med aktuell information:

  BGS 62 Olle har flyttat från Bangkok till Stockholm

  BGS 71 Tommy har ny adress i Belgien (men har tills vidare kvar huset i Frankrike)

  BGS 71 Tommy efterlyste 2015 en möjlighet att kunna ladda ner bilder på vår hemsida.

  BGS 21 Bo har skapat "vicasa" så att alla kockar själva kan lägga in bilder, han kommer snart att informera om hur detta ska fungera.

  Mötet konstaterade att BGS 23 Fredrik har erbjudit sig att ta över skötseln av hemsidan. För ordningens skull uppdrogs åt BGS 21 Bo att lyssna med Benny om han vill fortsätta att hjälpa till med hemsidan. Vidare ska BGS 21 Bo kontakta operatören så att hemsidan blir "aktiv" igen.

 • Övrigt
  Ett speciellt tack framfördes till BGS 2 Christer som tagit med banderollen från föregående cookvention (Björkenäs Herrgård).

  Välkomstbanderollen från Indien (som vi brukar använda vid hämtningar från tåg och flyg m.m.) efterlystes; någon?

  Årets upplaga av BGS Classic ställdes in till följd av lågt deltagarantal.

  Inga rapporter från sammankomster och mini-cookventions förelåg. Alla kockar uppmanas att skicka in mer rapporter!

 • Nästa möte
  BGS 8 Nils-Owe framförde att han har möjlighet att anordna nästa års cookvention i Folkdansgillets lokal i Uddevalla.

  Eftersom inga andra förslag förelåg, så bestämdes att nästa års cookvention kommer att avhållas i Uddevalla under helgen 4-7 juli.

  Finns intresse bland kockarna att lägga 40-årsjubileet hos Peter Wihlborg i Tanzania/Zanzibar? Peter är inte vidtalad ännu, men Stefan bedömde det hela som möjligt och kan sondera med Peter om det finns intresse. Vad säger ni?

 • Mötets avslutande
  Mötet diskuterade möjligheten av att skapa en BGS Cookbook, men inget beslut togs.

  Mötet avslutades med att mer drycker hälldes upp.

  See you next year!!