2017 Minutes

  Menu 2017

Årsmötesprotokoll Cookvention 2017

Årsmötet hölls 15 juli 2017 hos BGS 32 Björn på Björkenäs Herrgård, Sverige.

Närvarande kockar på cookvention (12 st): BGS 2 Christer, BGS 4 Peter, BGS 5 Kjell, BGS 6 Urban, BGS 8 Nils-Owe, BGS 15 Björn, BGS 23 Fredrik, BGS 32 Björn, BGS 51 Bernt, BGS 61 Bo, BGS 62 Olle och BGS 71 Tommy.

Anmält förhinder: BGS 13 Torgny, BGS 16 Robert, BGS 21 Bo och BGS 22 Stefan.

 • Genomgång senaste protokollen

  Inga ytterligare kommentarer förelåg på protokollet från BGS Cookvention 2015 (Björkenäs), protokollet lades till handlingarna och fick utgöra agenda.

  Vad gäller foton som saknas från tidigare kockträffar har Christer har ännu inte scannat in (och vidarebefordrat till BGS 21/hemsidan) de gamla fotona från kock-träffen 1985 (Tyresö), som han hittat i sin pappas gamla foto-album.

 • Branches
  Inga nya branches inregistrerade/öppnade, inga branches stängda.

 • Medlemmar
  • Nya
   • Inga nya medlemmar har valts in, efter redogörelse från BGS 71 Tommy, bestämdes att Henrik Baggås inte längre kvarstår som smörgåsnisse, BGS 71 Tommy informerar honom.
   • BGS 4 Peter presenterade förra året ett förslag till ny tänkbar smörgås-nisse, Leo Sorensen. BGS 8 Nils-Owe redogjorde för den smörgåsnissemiddag so Leo tillagat för honom och Peter. Utifrån detta fattades sedan beslut att uppta Leo som medlem i BGS, han tilldelas nummer 42 i Manila Branch. BGS 4 Peter informerar honom.
   • BGS 4 Peter presenterade förra året ett förslag till ny tänkbar smörgås-nisse, Leo Sorensen. BGS 8 Nils-Owe redogjorde för den smörgåsnissemiddag so Leo tillagat för honom och Peter. Utifrån detta fattades sedan beslut att uppta Leo som medlem i BGS, han tilldelas nummer 42 i Manila Branch. BGS 4 Peter informerar honom.

  • Avförda
   Ingen medlem avförd.

 • Avgifter
  Inga egentliga avgifter finns, dock krävs att alla kockar betalar för kostnaderna för hemsidan. BGS 21 Bo hade gjort en sammanställning (bilägges) över utestående belopp. Bestämdes att närvarande kockar betalade till BGS 2 Christer som sedan transfererar det insamlade beloppet till BGS 21 Bo. Kockar som inte närvarade på mötet ombedes att skyndsamt betala till Bo enligt sammanställningen.

  Vad gällde ekonomin för årets cookvention, togs beslut av de kockar som infann sig till årsmötet (ingen kock saknades!!), som hölls på lördagen eftersom det var tidig avresa på söndagen, (vilken traditionellt brukar vara dagen för årsmöte), att totalkostnaden skulle fördelas jämnt över de närvarande kockarna. Sålunda ombads BGS 51 Bernt att göra en sammanställning så att kostnaderna skulle kunna regleras före avfärd från cookvention. Kostnad per kock (inklusive tröjor, boende och transporter) fastställdes till 1222 SEK.

 • Statuter
  Än en gång en eloge till BGS 21 Bo för skötseln av hemsidan, dock uppmanas alla kockar att meddela upptäckt av eventuella stavfel, och att uppdatera sina adresser etc.

  Adressinformation kommer att uppdaterades av BGS 21, med aktuell information:

  • BGS 15 Björn har flyttat till Sverige
  • BGS 16 Robert har flyttat till ny adress på Lidingö
  • BGS 62 Olle har flyttat från Prag till Bangkok
  • BGS 71 Tommy har flyttat till Belgien (men har kvar huset i Frankrike)
  • BGS 71 Tommy efterlyste förra året en möjlighet att kunna ladda ner bilder på vår hemsida.
  • BGS 2 Christer ville minnas att BGS 21 Bo vid något tillfälle skapat "vicasa" för detta, men kunde inte redogöra för när och hur...
  • BGS 16 Robert åtog sig förra året att kontakta BGS 21 Bo angående detta (kanske en dropbox?), men eftersom Robert inte närvarade på mötet fanns ingen information.

 • Övrigt
  Ett speciellt tack framfördes till BGS 4 Peter som tagit med banderollen från föregående cookvention (Fildane Inn) och till BGS 15 Björn och BGS 62 Olle som ordnat med t-shirts till årets cookvention.

  Välkomstbanderollen från Indien (som vi brukar använda vid hämtningar från tåg och flyg m.m.) efterlystes; någon?

  Vinnare av årets BGS Classic, som spelades på Wiredaholm Golf & Country Club, blev
  BGS 61 Björn på 34 poäng, tätt följd av BGS 32 Björn på 32 poäng.

  Inga rapporter från sammankomster och mini cookventions förelåg. Alla kockar uppmanas att skicka in mer rapporter!

 • Nästa möte
  BGS 71 Tommy framförde att han undersökt möjligheterna till cookvention 2017 på sonens vingård i Oregon (vilken han även besökte 2015 i samband med den årliga skörden).

  Tyvärr inte genomförbart 2017, eftersom vingården satsar på nybyggnationer just nu, men kanske 2019? Tommy fortsätter att bevaka.

  Härvid vidtog en längre diskussion om möjliga platser (Battayan på Filippinerna i februari, Kroatien i juli, eller Bangkok i januari/februari (men Olle veet inte om han har jobb kvar där då...) men inget kunde bestämmas.

  Mötet enades om att ta fram mer konkreta förslag senast till den 30/9 2017 (för att möjliggöra köpa av flygbiljetter till hyfsade priser). Förslagen skickas till BGS 2 Christer, med kopia till övriga kockar.

 • Mötets avslutande
  Mötet avslutades med en rapport om att alla låg bra till enligt tidplanen för middagen, varför mer öl och vin hälldes upp.

  See you next year!!
Årsavgifter för hemsidan till och med 2017
No Namn 2012 2013 Totalt Bet 12 Bet 13 Rest 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 Bet Rest
2 C Hedberg 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
4 P Hofman 24 24 48 -- -- 48 25 57 23 98 0
5 K Liljegren 24 24 48 24 0 0 25 57 23 -- 105
6 U Josefsson 24 24 48 24 0 24 25 57 23 -- 129
8 N-O Pettersson 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
13 T Sandberg 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
15 B Jansson 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
16 R Leo 24 24 48 0 0 48 25 57 23 -- 153
21 B Jeansson 24 24 48 24 24 0 0 0 0 -- 0
22 S Wihlborg 24 24 48 24 24 0 25 57 23 50 32
23 F Krantz 24 24 48 0 0 48 25 57 23 -- 153
32 B Almqvist 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
51 B Lidström 24 24 48 0 0 0 25 57 23 -- 105
61 B Eskessen 24 24 48 0 0 48 25 57 23 -- 153
62 O Backgård 24 24 48 24 24 0 25 57 23 -- 105
71 T Comstedt 24 24 48 0 0 0 25 57 23 -- 105
Total 384 384 768 240 216 216 375 375 345 148 1565


Årsavgifter för hemsidan till och med 2018
No Namn 2017 2018 Total Paid 2017 Rest
2 C Hedberg 52 48,75 100,75    
4 P Hofman 52 48,75 100,75    
5 K Liljegren 52 48,75 100,75    
6 U Josefsson 52 48,75 100,75    
8 N-O Pettersson 52 48,75 100,75    
13 T Sandberg 52 48,75 100,75    
15 B Jansson 52 48,75 100,75    
16 R Leo 52 48,75 100,75    
21 B Jeansson 0 0 0 100,75 0
22 S Wihlborg 52 48,75 100,75    
23 F Krantz 52 48,75 100,75    
32 B Almqvist 52 48,75 100,75    
51 B Lidström 52 48,75 100,75    
61 B Eskessen 52 48,75 100,75    
62 O Backgård 52 48,75 100,75    
71 T Comstedt 52 48,75 100,75    
Total 780 731,25 1611,25 101,75 0

Valutan är MYR!     Maybank - 112175162718